Wypożyczalnia

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU OGRODNICZEGO

 

Pozycja stawka za Wysokość kaucji 
1 dobę  1 godzinę 
Pilarka spalinowa 2,3 KM
70,00 zł 25,00 zł 250,00 zł
Pilarka spalinowa 3KM  79,00 zł 30,00 zł 300,00 zł
Pilarka spalinowa 5KM - łańcuch Oregon 100,00zł 40,00zł 400,00zł
Opryskiwacz spalinowy 20L  50,00 zł 10,00 zł 410,00 zł
Nożyce do żywopłotu spalinowe
48,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Wiertnica spalinowa 2.3 KM / 3 KM + jedno wiertło do wyboru 80,00 zł 25,00 zł 400,00 zł
Kosa spalinowa 3 KM 80,00 zł* 30,00 zł* 450,00 zł
Kosiarka 1300 W 70,00 zł 25,00 zł 220,00 zł
Wertykulator / areator Flora 1300W 60,00 zł 25,00 zł 350,00 zł
Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy
25,00 zł 10,00 zł 60,00 zł 
Wiertło (10/15/20/25/30cm) 25,00 zł 10,00 zł 70,00 zł
Kosiarka spalinowa 4,75KM z rozrusznikiem elektrycznym 100,00 zł 40,00 zł 500,00 zł
Rozdrabniacz  80,00 zł 30,00 zł   450,00 zł

 

*do ceny wynajmu kosy spalinowej należy doliczyć koszty kupna części eksploatacyjnych (nóż lub żyłka - 10zł). Opłata jest jednorazowa, niezależnie od długości wynajmu.

  

 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację elektronarzędzi - tel. 71 782 79 77.

Istnieje możliwość dowozu sprzętu na terenie Wrocławia (po uzgodnieniu).

Urządzenia spalinowe nie są wyposażone w paliwo oraz olej.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU OGRODNICZEGO

 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy firmą Internet Trade Sp. z O.O we Wrocławiu, zwaną dalej Dzierżawcą, a osobą fizyczną, osobą prawną lub firmą, zwaną dalej Najemcą.

 2. Umowa spisywana jest przez Dzierżawcę na podstawie następujących dokumentów:

  Osoby fizyczne: dowód osobisty, dokument potwierdzający adres zameldowania określony w dowodzie osobistym, np.: rachunek za wodę, czynsz, czy inne media. 

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: dowód osobisty, drugi dokument tożsamości, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, pełnomocnictwo podpisane przez właściciela, wspólników  firmy, upoważniające do  zawarcia umowy i odbioru sprzętu przez tą osobę, dowód osobisty tej osoby. 

  Osoby prawne: wypis z KRS nie starszy niż 3 miesiące, NIP, REGON, pełnomocnictwo podpisane przez prezesa spółki, upoważniające do zawarcia umowy i  odbioru sprzętu przez tą osobę, dowód osobisty tej osoby.

 3. Sprzęt ogrodniczy jest wynajmowany na doby i godziny.


 4. Godziny, w których można wynająć i zwrócić sprzęt: 8.00 - 14.45 od poniedziałku do piątku.

 5. Ceny wynajmu, transportu i wysokości kaucji określa cennik.

 6. Wynajem sprzętu na 1 dobę oznacza konieczność zwrotu sprzętu przed upływem 24 godzin od godziny wypożyczenia. Zwrócenie maszyny po upływie 24 godzin oznacza naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę.

 7. Przetrzymanie sprzętu przez niedzielę i inne dni świąteczne kosztuje 50% ustalonej w cenniku opłaty dobowej / za każdą dobę.

 8. Przed wynajęciem sprzętu pobierana jest kaucja. Kaucja płatna jest gotówką. Wysokość kaucji określa cennik.

 9. Dzierżawca przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie wraz z instrukcją obsługi maszyny. Przed wynajęciem sprzętu Najemca zostaje przeszkolony przez pracownika Dzierżawcy w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu i BHP, co Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie najmu sprzętu.

 10. Najemca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt. Najemca zobowiązuje się, że będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i obsługi, i będzie przestrzegał zasad BHP.

 11. Dzierżawca ma prawo do kontrolowania wynajętej maszyny w czasie obowiązywania umowy jej najmu. Dzierżawca ma prawo do dokonywania napraw sprzętów, przeglądów i innych zabiegów, które uzna za konieczne, w trakcie obowiązywania umowy najmu sprzętów.

 12. Dzierżawca ma prawo odstąpienia natychmiastowego od umowy i żądania zwrotu sprzętu, jeżeli poweźmie informację, że Najemca wykorzystuje wynajęty sprzęt niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją lub oddaje przedmiot dzierżawy bez zgody Dzierżawcy do używania osobie trzeciej lub podwynajmu sprzęt.

 13. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie pkt. 12, Dzierżawca może zażądać od Najemcy niezwłocznego zwrotu urządzenia, a Najemca ma obowiązek wydać sprzęt lub dostarczyć go do Wypożyczalni.

 14. W przypadkach dostarczania lub odbierania sprzętu przez Dzierżawcę, Najemca pokrywa koszt transportu. Koszt transportu ustalony jest w cenniku.

 15. Po zakończeniu terminu dzierżawy, Najemca ma obowiązek zwrócić Dzierżawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Stan urządzenia w chwili przekazania Najemcy został szczegółowo opisany w Załączniku do umowy najmu.

 16. Dzierżawca zwróci Najemcy kaucję po zwrocie urządzenia, które jest w stanie niepogorszonym i po rozliczeniu opłaty za wynajem sprzętu.

 17. W przypadku zwrotu przez Najemcę urządzenia w stanie gorszym, Dzierżawca potrąci z kaucji równowartość kosztów naprawy na podstawie wyceny dokonanej przez serwis Dzierżawcy.

 18. Dzierżawca zastrzega prawo odmowy przyjęcia urządzenia w sytuacji, gdy uszkodzenia sprzętu będą tak duże, że naprawa stanie się dla Dzierżawcy nieopłacalna. W takiej sytuacji Najemca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości sprzętu wypożyczonego, wartość ta ustalana jest według aktualnych cen producenta urządzenia.

 19. Urządzenia spalinowe nie są wyposażone w olej oraz paliwo. Najemca ma obowiązek we własnym zakresie dostarczyć potrzebne środki.

 20. Kosy i podkaszarki nie posiadają żyłki tnącej. Najemca jest zobowiązany do dokupienia żyłki w sklepie Internet Trade lub w innym miejscu, zgodnie z przeznaczeniem.

 

ZOBOWIĄZANIA DZIERŻAWCY

 1. Dzierżawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie techniczny, przydatnym do użytku, bez wad ukrytych.

 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Dzierżawca ma obowiązek zapoznać Najemcę z instrukcją obsługi sprzętu i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

 3. Dzierżawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu.

 4. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Najemcy.

 

ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY

 1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Dzierżawcy, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie gorszym ponad normalne zużycie.

 2. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i użytkowania najmowanego sprzętu.

 3. Najemca zobowiązuje się opłacić Dzierżawcy kwotę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni / godzin najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności Najemca uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

 4. Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie samodzielnie dokonywał napraw bez zgody Dzierżawcy.

 5. Od chwili odbioru sprzętu z Wypożyczalni do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie, uszkodzenie, dewastację lub kradzież. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania i Dzierżawcy fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia.

 6. W razie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Dzierżawcę.

 7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałych przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad obsługi będą obciążały Najemcę.

 8. Odpowiedzialność za szkody na osobach trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę ponosi Najemca.

 9. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dzierżawcy z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 10. Koszty transportu ponosi Najemca.

 11. Najemca zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w ustalonym w umowie terminie. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania sprzętu do Dzierżawcy, Najemca zostanie obciążony płatnością.

 12. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

 

POZYCJA

 

 

PARAMETRY

TECHNICZNE

 

SZACUNKOWE

WYMIARY **

 

LINK DO

PRODUKTU

 

 ZDJĘCIE 

 

 

 DOSTĘPNOŚĆ

 

 

Pilarka 2,3KM 

napęd spalinowy

 

 

Pojemność skokowa cc: 52

Moc (kW/KM): 2,3

Waga (kg): 3,6

Długość prowadnicy (cal): 18

Mieszanka paliwowa: 25:1 benzyna 95 oktanowa z olejem do silników 2-suwowych

Pojemność zbiornika paliwa (ml): 550

Olej do łańcucha: SAE 10W-30

Podajnik oleju: Automatyczna pompa z regulatorem

41 x 235 x 285 link   TAK

Pilarka 3KM 

napęd spalinowy

 

 

Moc (kW/KM): 3

Pojemność skokowa cc: 52

Waga (kg): 3,6

Długość prowadnicy (cal): 18

Pojemność zbiornika paliwa (ml): 550

Mieszanka paliwowa: 25:1 benzyna 95 oktanowa z olejem do silników 2-suwowych 

41 x 235 x 285 link   TAK

Pilarka5KM

- łańcuch Oregon

napęd spalinowy

 

    link   TAK

Opryskiwacz 20L

napęd spalinowy

 

 

Moc (KM): 2,9

Pojemność zbiornika (l): 20

Zasięg w poziomie (m): 12

Ciężar (kg): 12,5

40cmx50cmx80cm link   TAK

Łuparka do drewna 6T

napęd elektryczny

 

Siła rozbicia (tony): 5

Moc (W):: 1500

Długość cięcia (cm): 52

MAX średnica kloca (cm): 25

Napięcie (V): 230

Waga (kg): 44

50cmx75cm110cm link   TAK

Nożyce do żywopłotu

napęd spalinowy

 

     link   TAK

Wiertnica 2.3KM / 3KM

napęd spalinowy

+ jedno wiertło do wyboru

 

Przełożenie: 1:37

Pojemność skokowa cc: 52

Moc (KM): 2,24

Waga kg: 12,9/13,6/14,5

Wysokość (mm): 960/400/850

Proporcja mieszacnki paliwo/olej: 1:25

Długość wiertła (cm): 80

70cmx50cmx110cm  link   TAK

Kosa 3 KM

napęd spalinowy

 

 

Pojemność silnika (cm3): 52

Obroty (obr/min): 6500

Waga: 8 kg

Typ rączki: rowerowa

Rodzaj szpuli: automatyczna

Szelki / pas nośny: szelki

Tarcza tnąca: 25 cm

Moc znamionowa: 2,2 kW

Typ silnika: 2 T

Proporcja mieszacnki paliwo/olej: 40:1

Element tnący: żyłka / tarcza

Żyłka tnąca (grubość/długość): 2,4 mm

długość 180cm  link   TAK

Kosiarka 1300 W

napęd elektryczny

 

     link   TAK

Opryskiwacz

ciśnieniowy

plecakowy

 

   link   TAK

Wiertło (10/15/20/25/30cm)

 

 

 

Średnica (cm): 10, 15,20,25,30

Waga (kg): 7

Średnica otworu do mocowania wiertła (mm): 20

długość 80cm  link   TAK

Kosiarka 4,75KM

napęd spalinowy

z rozrusznikiem elektrycznym

 

 

Pojemność silnika (cm3): 190

Typ silnika: ELEM

Moc silnika (kW/KM): 2.45kW/ 3.33

Rodzaj silnika: spalinowy 4-suwowy

Pojemność zbiornika paliwa (l): 1.0

Rodzaj paliwa: 95/98 bezołowiowa

Zużycie paliwa (l/h): 1,55

Rodzaj oleju: SAE 10W-30

Rozrusznik: elektryczny

Akumulator: 12V 5Ah

Ładowanie akumulatora: 12V 1A

Szerokość cięcia (mm): 457

Wysokość koszenia (mm): 25-75

Pojemność kosza (l): 65

Waga (kg): 36

55cmx150cmx110cm  link   TAK

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Rozumiem
pixel