Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Wypożyczalnia

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU OGRODNICZEGO

 

Pozycja stawka za Wysokość kaucji 
1 dobę  1 godzinę 
Pilarka spalinowa 3KM  79,00 zł 30,00 zł 300,00 zł
Opryskiwacz spalinowy 20L  50,00 zł 10,00 zł 410,00 zł
Nożyce do żywopłotu spalinowe
48,00 zł 20,00 zł 300,00 zł
Wiertnica spalinowa 2.3 KM / 3 KM + jedno wiertło do wyboru 80,00 zł 25,00 zł 400,00 zł
Kosa spalinowa 3 KM  80,00 zł* 30,00 zł* 450,00 zł
Wertykulator / areator 2200 W 60,00 zł 25,00 zł 350,00 zł
Rozdrabniacz  80,00 zł 30,00 zł   450,00 zł
       

 

*do ceny wynajmu kosy spalinowej należy doliczyć koszty kupna części eksploatacyjnych (nóż lub żyłka - 10zł). Opłata jest jednorazowa, niezależnie od długości wynajmu.  

 

 • Prosimy o wcześniejszą rezerwację elektronarzędzi - tel. 71 782 79 69
 • Istnieje również możliwość dowozu sprzętu na terenie Wrocławia po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Pamiętaj, że urządzenia spalinowe nie są wyposażone w paliwo oraz olej.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU OGRODNICZEGO

 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy firmą Gardetech Sp. z O.O we Wrocławiu, zwaną dalej Dzierżawcą, a osobą fizyczną, osobą prawną lub firmą, zwaną dalej Najemcą.

 2. Umowa spisywana jest przez Dzierżawcę na podstawie następujących dokumentów:

  Osoby fizyczne: dowód osobisty, dokument potwierdzający adres zameldowania określony w dowodzie osobistym, np.: rachunek za wodę, czynsz, czy inne media. 

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: dowód osobisty, drugi dokument tożsamości, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, pełnomocnictwo podpisane przez właściciela, wspólników  firmy, upoważniające do  zawarcia umowy i odbioru sprzętu przez tą osobę, dowód osobisty tej osoby. 

  Osoby prawne: wypis z KRS nie starszy niż 3 miesiące, NIP, REGON, pełnomocnictwo podpisane przez prezesa spółki, upoważniające do zawarcia umowy i  odbioru sprzętu przez tą osobę, dowód osobisty tej osoby.

 3. Sprzęt ogrodniczy jest wynajmowany na doby i godziny.


 4. Godziny, w których można wynająć i zwrócić sprzęt: 8.00 - 14.45 od poniedziałku do piątku.

 5. Ceny wynajmu, transportu i wysokości kaucji określa cennik.

 6. Wynajem sprzętu na 1 dobę oznacza konieczność zwrotu sprzętu przed upływem 24 godzin od godziny wypożyczenia. Zwrócenie maszyny po upływie 24 godzin oznacza naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę.

 7. Przetrzymanie sprzętu przez niedzielę i inne dni świąteczne kosztuje 50% ustalonej w cenniku opłaty dobowej / za każdą dobę.

 8. Przed wynajęciem sprzętu pobierana jest kaucja. Kaucja płatna jest gotówką. Wysokość kaucji określa cennik.

 9. Dzierżawca przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie wraz z instrukcją obsługi maszyny. Przed wynajęciem sprzętu Najemca zostaje przeszkolony przez pracownika Dzierżawcy w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu i BHP, co Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie najmu sprzętu.

 10. Najemca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt. Najemca zobowiązuje się, że będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i obsługi, będzie też przestrzegał zasad BHP.

 11. Dzierżawca ma prawo do kontrolowania wynajętej maszyny w czasie obowiązywania umowy jej najmu. Dzierżawca ma prawo do dokonywania napraw sprzętów, przeglądów i innych zabiegów, które uzna za konieczne, w trakcie obowiązywania umowy najmu sprzętów.

 12. Dzierżawca ma prawo odstąpienia natychmiastowego od umowy i żądania zwrotu sprzętu, jeżeli poweźmie informację, że Najemca wykorzystuje wynajęty sprzęt niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją lub oddaje przedmiot dzierżawy bez zgody Dzierżawcy do używania osobie trzeciej lub podwynajmu sprzęt.

 13. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie pkt. 12, Dzierżawca może zażądać od Najemcy niezwłocznego zwrotu urządzenia, a Najemca ma obowiązek wydać sprzęt lub dostarczyć go do Wypożyczalni.

 14. W przypadkach dostarczania lub odbierania sprzętu przez Dzierżawcę, Najemca pokrywa koszt transportu.

 15. Po zakończeniu terminu dzierżawy, Najemca ma obowiązek zwrócić Dzierżawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Stan urządzenia w chwili przekazania Najemcy został szczegółowo opisany w Załączniku do umowy najmu.

 16. Dzierżawca zwróci Najemcy kaucję po zwrocie urządzenia, które jest w stanie niepogorszonym i po rozliczeniu opłaty za wynajem sprzętu.

 17. W przypadku zwrotu przez Najemcę urządzenia w stanie gorszym, Dzierżawca potrąci z kaucji równowartość kosztów naprawy na podstawie wyceny dokonanej przez serwis Dzierżawcy.

 18. Dzierżawca zastrzega prawo odmowy przyjęcia urządzenia w sytuacji, gdy uszkodzenia sprzętu będą tak duże, że naprawa stanie się dla Dzierżawcy nieopłacalna. W takiej sytuacji Najemca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości sprzętu wypożyczonego, wartość ta ustalana jest według aktualnych cen producenta urządzenia.

 19. Urządzenia spalinowe nie są wyposażone w olej oraz paliwo. Najemca ma obowiązek we własnym zakresie dostarczyć potrzebne środki.

 20. Kosy i podkaszarki nie posiadają żyłki tnącej. Najemca jest zobowiązany do dokupienia żyłki w sklepie Gardetech lub w innym miejscu, zgodnie z przeznaczeniem.

 

ZOBOWIĄZANIA DZIERŻAWCY

 1. Dzierżawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie techniczny, przydatnym do użytku, bez wad ukrytych.

 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Dzierżawca ma obowiązek zapoznać Najemcę z instrukcją obsługi sprzętu i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

 3. Dzierżawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu.

 4. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Najemcy.

 

ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY

 1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Dzierżawcy, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie gorszym ponad normalne zużycie.

 2. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i użytkowania najmowanego sprzętu.

 3. Najemca zobowiązuje się opłacić Dzierżawcy kwotę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni / godzin najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności Najemca uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

 4. Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie samodzielnie dokonywał napraw bez zgody Dzierżawcy.

 5. Od chwili odbioru sprzętu z Wypożyczalni do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie, uszkodzenie, dewastację lub kradzież. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania i Dzierżawcy fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia.

 6. W razie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Dzierżawcę.

 7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałych przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad obsługi będą obciążały Najemcę.

 8. Odpowiedzialność za szkody na osobach trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę ponosi Najemca.

 9. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dzierżawcy z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 10. Koszty transportu ponosi Najemca.

 11. Najemca zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w ustalonym w umowie terminie. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania sprzętu do Dzierżawcy, Najemca zostanie obciążony płatnością.

 12. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU 

 

 

POZYCJA

                                                                               

PARAMETRY

TECHNICZNE

 

SZACUNKOWE

WYMIARY **

 

LINK DO

PRODUKTU

 

 DOSTĘPNOŚĆ

 

 

Kosa 3 KM

napęd spalinowy 

Pojemność silnika (cm3): 52

Obroty (obr/min): 6500

Waga: 8 kg

Typ rączki: rowerowa

Rodzaj szpuli: automatyczna

Szelki / pas nośny: szelki

Tarcza tnąca: 25 cm

Moc znamionowa: 2,2 kW

Typ silnika: 2 T

Proporcja mieszacnki paliwo/olej: 40:1

Element tnący: żyłka / tarcza

Żyłka tnąca (grubość/długość): 2,4 mm

 długość 180cm  link  TAK

Pilarka 3KM 

napęd spalinowy

 

Moc (kW/KM): 3

Pojemność skokowa cc: 52

Waga (kg): 3,6

Długość prowadnicy (cal): 18

Pojemność zbiornika paliwa (ml): 550

Mieszanka paliwowa: 25:1 benzyna 95 oktanowa z olejem do silników 2-suwowych 

41 x 235 x 285 link TAK

 

Opryskiwacz 20L 

napęd spalinowy

 

Moc (KM): 2,9

Pojemność zbiornika (l): 20

Zasięg w poziomie (m): 12

Ciężar (kg): 12,5

40cmx50cmx80cm link TAK

Nożyce do żywopłotu 

napęd spalinowy

 

 Moc (kW/KM): 1,29

Pojemność (cm3): 21,7

Waga (kg): 5,75

Długość ostrza (mm): 600

Pojemność zbiornika paliwa (ml): 400

Mieszanka paliwowa: 40:1 benzyna 95 oktanowa z olejem do silników 2-suwowych 

 41cmx235cmx285cm  link TAK

Wiertnica 2.3KM / 3KM

napęd spalinowy

+ jedno wiertło do wyboru

Przełożenie: 1:37

Pojemność skokowa cc: 52

Moc (KM): 2,24

Waga kg: 12,9/13,6/14,5

Wysokość (mm): 960/400/850

Proporcja mieszacnki paliwo/olej: 1:25

Długość wiertła (cm): 80

70cmx50cmx110cm  link TAK

Wertykulator/areator

2200 W

 

Moc silnika(W): 2200

Obroty silnika(obr./min): 2500

Głębokość pracy aeratora(mm): -4, 10

Głębokość pracy wertykulatora(mm): 4, -10

Pojemność kosza(l): 35

Szerokość robocza(mm): 320

    TAK

Rozdrabniacz

 

 

Moc (W): 2500

Waga (kg): 14

Pojemność zbiornika (l): 50

Max. średnica gałęzi (mm): 25

54cmx45cmx92cm  link TAK

Łuparka 5 T 

 Moc silnika (W): 1500

Silnik: 230V~ 50Hz, S3, IP54

Pojemność zbiornika oleju (l): 2,4

Maksymalna średnica pnia(cm): 25

Maksymalna długość pnia(cm): 52

Waga(kg): 50

94cm/26cm/48cm  link TAK

 

 

pixel